Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden :


Factuurvoorwaarden: Elke niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende acht kalenderdagen na de aangetekende verzending van aanmaning, zal de schuld bovendien verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten worden enkel aanvaard wanneer zij schriftelijk gebeuren binnen 15 kalenderdagen na facturatiedatum van de verrichting. Indien geen betwisting de verlener bereikt, wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de gefactureerde goederen en/of diensten. In geval van betwisting is het Belgisch Recht van toepassing en zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

1.Aanbiedingen, bestellingen, annulatie

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend , behalve indien een op schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Overeenkomsten en afspraken van wie ook zijn slechts bindend voor Ardillafloors en Ardilla in zoverre zij schriftelijk door haar zijn bevestigd.
Alle aanduidingen van gewichten en afmetingen zijn slechts benaderend. Bij eenzijdige annulatie door de medecontractant is deze een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd aan Ardillafloors of Ardilla, onafgezien van eventueel bewijs van grotere schade. Bewijs te leveren door Ardilla of Ardillafloors. Gezegde schadevergoeding wordt onmiddellijk geïmputeerd of eventuele voorschotten.

2.leveringen

De levertermijn begint te lopen vanaf de ontvangst der beschreven bestelling. Ardilla of Ardillafloors kan nochtans geen enkele verantwoordelijkheid opnemen of dragen noch voor rechtstreekse , noch voor onrechtstreekse eventuele schade bij het niet nakomen van de leveringstermijn . De leveringen worden geacht te zijn voltrokken bij het vertrek uit de opslagplaatsen.
Alle bestellingen boven de 300€ ( excl. Btw ) worden franco. Geleverd op een adres in België aangeduid door de koper.
Bestellingen onder 300€ excl. Btw wordt een forfaitair bedrag van 25e aangerekend. De goederen reizen steeds op de risico van de koper, zelfs wanneer ze franco bestemming verzonden zijn.
Bij promotie periode van gratis levering is dit enkel geldig in België.

3.terugzenden

Goederen mogen niet teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Ardilla of Ardillafloors. Dergelijke toestemmingen tot terugzending gebeurt steeds onder algemeen voorbehoud en zondernadelige erkentenis. Teruggezonden goederen reizen steeds op het risico van de koper en zullen franco naar ardilla of ardillafloors verzonden worden.

4. Overmacht

Alle gevallen van oorlog, staking, lock-out, brand of alle andere gevallen van overmacht ontslaan Ardilla en ardillafloors van alle verantwoordelijkheid en verplichtingen zonder dat zulke gevallen de medecontractant het recht geven zich elders te voorzien , noch de vervanging te eisen. Bij gedeeltelijke prestaties zullen gelijkwaardige gedeelde prijzen verschuldigd zijn. Behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding.

5. Klachten

Eventuele klachten of opmerkingen dienen binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden aan ardila of Ardillafloors. Geen enkele klacht wordt erkent indien de koper zelf acties en/of werken heeft uitgevoerd die niet conform zijn met de voorschriften van de geleverde goederen en/of producten.
Bij een gegronde klacht behoudt Ardilla/Ardillafloors zich het recht voor te kiezen tussen vervanging en terugbetaling van de aankoopprijs mits terugname van de betrokken goederen. Een zelfs gegronde klacht machtigt de koper niet de betaling op te schorten buiten voorafgaandelijk akkoord van Ardilla of Ardillafloors.

1/26. garantie

Alles wordt geleverd met de garantie van de fabrikant.
Eventuele specifieke waarborg clausules en/of termijnen blijven geldig boven de vermelde algemene garantie.

7.Aansprakelijkheid

Ardilla of Ardillafloors kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welk ongeval of eender welke schade die zich zouden voordoen met machines of producten of tijdens het gebruik ervan. De koper verbindt zich er toe Ardilla en Ardillafloors te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen desbetreffende van derden. Ardilla of Ardillafloors kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van het gebruik van machines en/of producten. Huidige exoneratieclausules blijven zelfs gelden ingeval van zware fout van Ardilla of Ardillafloors.


8. Eigendomsvoorbehoud

Onafgezien van de afgesproken of bij deze vastgestelde betaling voorwaarden( factuurvoorwaarden), is de koop steeds aangegaan onder de uitdrukkelijke beding dat de goederen eigendom blijven van Ardilla of Ardillafloors.tot en met de volledige betaling van de medecontractant, zonder dat dit eigendomsrecht enige verplichtingen met zich meebrengt.

10. Niet nagekomen verplichtingen

Bij het niet nakomen door de medecontractant van één van zijn verplichtingen tegen over Ardilla of Ardillafloors heeft de laatste het recht de overeenkomst en alle andere tussenpartijen bestaande overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en onmiddellijkle betaling te eisen van alle geleverde prestaties en / of goederen niettegenstaande voorheen bedongen betalingsmodaliteiten.
Ardilla en Ardillafloors heeft alsnog het recht al het geleverde terug te nemen zonder enige tussenkomst van de rechterlijke overheid.

11.Publiciteit en Reclame

Ardilla en Ardillafloors behoudt zich het recht om het gebruik van de tentoonstelling en uitstraling van het merk Ardilla ,ardillafloors op elk moment te verbieden. Inclusief teksten, tekeningen en modellen.

12. Afwijkende voorwaarden

Huidige algemene voorwaarden kunnen in geen geval gewijzigd worden , zelfs niet door afwijkende voorwaarden, zelfs niet door afwijkende voorwaarden van de medecontractant, behoudens door middel van voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomsten met Ardilla of Ardillafloors.


13. plaatsingsvoorwaarden

Ardillafloors behoud zich het recht om de plaatsing voor onbepaalde tijd uittestellen zonder enige schade eis van de koper.
Dit in het belang om de juiste waarden te bekomen om de behandelde ruimte en goederen conform en in optimale omstandigheden te kunnen plaatsen. De ruimtes moeten vrij van obstakels zijn en toegankelijk voor de plaatsing. Na de plaatsing houd de klant/koper zich er aan om conform de regels zijn geplaatste goederen te behandelen. Waar luchtvochtigheid, temperatuur en onderhoud van cruciaal belang is en dient gerespecteerd te worden. Ardillafloors is nooit verantwoordelijk voor het toevoegen of gebruik van andere producten voor reiniging of andere redenen in welke aard ook dat door derden of de klant/koper uitgevoerd/ toegebracht zijn.
Tijdens de werken kan Ardillafloors een tussentijdse evaluatie document opstellen dat de klant in staat stelt te handelen en opmerkingen te geven over de geleverde prestaties.

14. Voorschotten bij plaatsing

Bij plaatsing van Ardilla en /of zijn onderaannemers dient er een voorschot van 40% voldaan te zijn voor het leveren van de goederen.
De geleverde goederen moeten bij levering volledig voldaan zijn.
Na de werken onder 10000€ excl. Btw zal na het einde van de werken een slotfactuur volgen. Boven 10000€ excl btw is het 40% bij de levering van de goederen,20% bij het starten van de werf,30% Na ¾ afgewerkte werf te bepalen in het contract en 10 % na oplevering

15 .. Kortingen

Kortingen zijn gangbaar in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
promoties zoals gratis levering is enkel geldig in België.

14.. bevoegdheid

Alle mogelijke geschillen tussen partijen over de overeenkomst tussen partijen , en de interpretatie ervan , vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.
Ardillafloors T: 0486/130529
Jozef van Cleemputplein 26 M: ardillafloors@outlook.com BE15 9731 5847 8230

Afdrukken